RODO

Informacja dotycząca danych osobowych dla dotychczasowych i  przyszłych gości oraz pacjentów Kliniki Uzdrowiskowej “Pod Tężniami”.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami" im. Jana Pawła II - Spółdzielnia Usług Medycznych z  siedzibą w Ciechocinku przy ul. Warzelnianej 7

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podtezniami.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Kliniki- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

KontaktKLINIKA UZDROWISKOWA „POD TĘŻNIAMI”
im. JANA PAWŁA II – SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH

NIP: 891 000 28 33